Mail: henkf@schoep.net   Tel: 06-53830259
Home   |   Blog   |   Profiel   |   Organisatieadvies   |   Management   |   Publicaties   |   Referenties   |   Contact

organisatieadvies

Ervaring en resultaten

Invoering nieuwe functie Dienstverleningscoördinator

Een organisatie in de gehandicaptenzorg voert de nieuwe functie van dienstverleningscoördinator in. Er worden pilots uitgevoerd die op onderdelen sterk verschillen. Ik evalueer deze pilots met een kwalitatief en kwantitatief onderzoek bij diverse belanghebbenden op verschillende meetmomenten. Op basis hiervan worden aanbevelingen gedaan voor de uitwerking van de functie, de inbedding in structuur en proces en het implementatietraject. Vervolgens lever ik een bijdrage aan de implementatie en de trainingen van managers en DVC’ers.

Resultaat:
Er is definitief besloten voor de invoering van de functie en er zijn op onderdelen aangepaste keuzen gemaakt voor de inbedding en het implementatieproces. De tevredenheid van cliënten, managers en uitvoerend personeel is groot.

Implementatie van ZZP’s

Ik begeleid de invoering van de nieuwe ZZP-financiering met verschillende activiteiten: het doorrekenen van de financiële effecten, het geven van workshops aan teamleiders over de gevolgen van de ZZP’s voor de administratieve en cliëntenprocessen, het maken van analyse en een aanzet voor een plan per afdeling om de personeelscapaciteit ‘ZZP-proof’ te krijgen.

Resultaat:
Bewustwording van de gevolgen van de invoering van ZZP’s voor de systemen en processen, gewenst gedrag, de cultuur van de organisatie en individuele motivatie; rapport met effectanalyse en elementen voor PvA op afdelingsniveau.

Organisatiedoorlichting en begeleiding bij revitalisering

In opdracht van de Raad van Bestuur wordt een onderzoek uitgevoerd naar de situatie in een van de werkmaatschappijen. De behandelorganisatie blijkt financieel langs het randje te lopen, naar binnen gekeerd te zijn, stuurloos en verstard. De hoofdlijnen van een plan van aanpak worden beschreven en geadviseerd wordt de interimdirectie te vervangen en met het zittende MT een leertraject in te gaan, het plan uit te werken en uit te voeren. Het plan van aanpak richt zich vooral op de structuur, de managementstijl (inhoudelijk en sturen op verantwoordelijkheid en resultaat), de cultuur en het leiderschap (richting geven c.q. inspirerende koersbepaling m.b.v. missie, visie, doelen, besturingsfilosofie). Het verandertraject wordt begeleid door middel van managementcoaching, large-scale interventies en hands-on ondersteuning.

Resultaat:
Een organisatie met een koers, management weer in positie, gezonde financiële resultaten, een aangepaste structuur, een resultaatgerichte cultuur en managementstijl in ontwikkeling, een stevige ontwikkelagenda en hernieuwde externe positionering.

Invoering behandelfunctie

Een organisatie in de gehandicaptenzorg overweegt de functies die het levert uit te breiden met behandeling. Binnen het MT en de cliëntengeleding is niet iedereen ervan overtuigd dat dit een goede stap is en leeft er weerstand. In het gevraagde onderzoek worden enerzijds de voor- en nadelen en organisatorische en andere eisen in kaart gebracht en gerelateerd aan de (ontwikkelende) context van de organisatie. Anderzijds wordt in gesprekken gezocht naar de heersende waarden en normen die de achtergrond van de weerstand vormen. In enkele sessies met het MT wordt gezocht naar een nieuwe verbinding tussen de historie en bestaande missie, visie en waarden van de organisatie en de behoefte of noodzaak behandeling te leveren.
   
Resultaat:
Een advies over de integratie en positionering behandelfunctie; vervolgens een door het MT gedragen visie op de functies van de organisatie en de daarbij passende structuur; een voorgenomen besluit om behandeling in het aanbod te integreren.

Integratie van twee werkmaatschappijen jeugdzorg

Een aantal jaren na de fusie bestaat bij de Raad van Bestuur en directie de wens om twee werkmaatschappijen – die in verschillende provincies actief zijn – te integreren. Duidelijk is dat er in en om de organisaties een aantal complexe vraagstukken spelen: de verschillende beleving in en geschiedenis van beide organisaties, de andere werkgebieden en de twijfel bij de Raad van Toezicht.

De beide MT’s worden bij elkaar gebracht en geprikkeld om samen een nieuwe visie te ontwikkelen die getoetst wordt bij de belangrijkste in- en externe stakeholders. Er komt bezieling in het traject en de kwaliteit van het primaire proces wordt leidend en komt boven de andere belangen te staan.

Resultaat:
Een gedragen visie op de geïntegreerde toekomst van de werkmaatschappijen, een nieuw organisatieontwerp en een aanzet voor de inrichting van nieuwe bedrijfsprocessen; het integratiebesluit wordt op alle niveaus gesteund.
(zie ook pagina referenties)

Fusie Zorggroep en Servicecomplex

Begeleiding van fusie tussen enerzijds zorggroep met thuiszorg en verpleeg- en verzorgingshuizen en anderzijds de servicestichting van een wooncomplex.

Het verschil in omvang, cultuur en bestuurlijke structuur maakt een zorgvuldige inhoudelijke besluitvorming noodzakelijk. Daarbij ligt de nadruk op het formuleren van een gezamenlijk strategische en bestuurlijke visie –inclusief ontvlechting van servicestichting en vereniging van eigenaren- en een uitwerking van de herinrichting van de bedrijfsprocessen en de kostenvoordelen voor de bewoners. Daarnaast worden alle overige werkzaamheden die bij een fusie horen uitgevoerd, zoals de formele besluitvorming, de voorbereiding van de notariële akten, de juridische aspecten. Na de juridische fusie wordt de implementatie van de nieuwe structuur en werkwijze begeleid.

Resultaat:
Volledige fusie van servicestichting en V&V-zorggroep, reductie van servicekosten met 26%-33%, implementatie van nieuwe werkwijze en bestuursstructuur.
(zie ook pagina referenties)